Эрхэм зорилго

2014-10-31 10:13
Эрхэм зорилго:
 Ард иргэдийн Монгол улсын үндсэн хуульд заасан амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг хангах замаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт гамшгаас хамгаалах эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах явдал юм.