ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2014-11-03 03:03

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ :

 
 

Тус дүүрэгт “Гамшгаас хамгаалах тухай”, “Галын аюулгүй байдлын тухай”, “Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гамшгийн аюулаас хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд иргэдийг сургаж бэлтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилладаг.