Хэлтсийн даргын Б

2018-03-01 10:39

 Шагнал урамшуулал

 • Цалингийн нэмэлт хувиар 31 албан хаагч
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын *Жуух бичиг*-ээр 35 албан хаагч
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын *Баярын бичиг*-ээр 53 албан хаагч
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын “Сайшаалын үнэмлэх”-ээр 77 албан хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-1” дүгээр зэргийн тэмдгээр 55 албан хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-2” дугаар зэргийн тэмдгээр 34 албан хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-3” дугаар зэргийн тэмдгээр 50 албан хаагч тус тус шагнагдсан
Томилгоо
 • Онцгой байдлын албанд шинээр томилогдсон офицер 30 албан хаагч
 • Шинээр томилогдсон ахлагч 14 албан хаагч
 • Дэвшин томилогдсон 14 албан хаагч
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг тохиолдуулан хугацааны цолоор:
 • Онцгой байдлын дэд хурандаа 4
 • Онцгой байдлын хошууч 6
 • Онцгой байдлын ахмад 3
 • Онцгой байдлын ахлах дэслэгч 21
 • Онцгой байдлын дэслэгч 10
      Хугацааны өмнөх цолоор:
 • Онцгой байдлын дэд хурандаа 2
 • Онцгой байдлын хошууч 1