Бодлогын баримт бичиг

2018-03-01 10:39

 

  1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  2. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал
  3. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-10 A/10

 

2018-03-01 10:35

 

 Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагаа
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө
Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн  оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр
Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө
Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан байгууллагууд